Nabízíme moderní akademické vzdělání v hodnotovém systému.

Nám svěřené děti vedeme k všestrannému rozvoji osobnosti. Žáci dochází do tříd, které čítají maximálně 15-20 žáků, což umožňuje opravdu důsledné dodržování filozofie školy a individuální přístup ke každému. 

Jsme přesvědčeni, že škola není pouze místem, kde si děti osvojují nové znalosti a dovednosti. Je prostředím, ve kterém dítě tráví velkou část svého dětství, je místem setkávání a rozvoje. Je prostorem, ve kterém by každé dítě mělo mít možnost pracovat na vrcholu svého potenciálu v moderním a etickém prostředí.

1. Pilíře naší školy

Filozofii školy je možné shrnout do tří bodů: Rodina, Vzdělání, Osobní vedení.

Rodina

Rodina je klíč, je přirozeným prostředím pro vzdělání člověka, ve kterém se získávají základní principy a postoje pro morální, intelektuální i tělesný vývoj. Proto chceme do školního dění co nejvíce zapojovat i rodiny našich školákůŽáci, ale i učitelé pak těží ze vzájemné spolupráce mezi domovem a školou. Tato spolupráce všech tří stran – rodiny, dítěte i učitelů je klíčová na cestě vzdělávání a rozvoje každého dítěte. Naši učitelé jsou připraveni být pro rodiče kvalifikovanými partnery ve snaze o celostní rozvoj osobnosti dítěte.

Vzdělávání

Z hlediska vzdělávání chceme být školou inovativní, nikoli však alternativní. Nehledáme protiváhu k jiným školám, spíše usilujeme o uchopení moderních postupů a jejich implementaci v provozu, který je strukturálně srovnatelný se školou běžného typu.

Koncepce školy se vyznačuje personalizovaným vzdělávacím systémem, který žáky rozvíjí na úrovni akademické, osobnostní i duchovní.

Ve vzdělání je pro nás důležité rozvíjet kritické a analytické myšlení a jazykové dovednosti. Chceme také, aby veškeré nabyté vědomosti a dovednosti uměly naše děti uplatnit ve svém budoucím životě.

Osobní vedení

Osobní vedení je nesmírně cenným nástrojem. Rozvíjí vztah dítěte ke škole, pomáhá v osobnostním růstu a podporuje vnitřní motivaci dítěte. Každé dítě bude mít svého tutora, pedagoga, který se stává jeho průvodcem, rádcem. Chceme, aby se děti skrze tutoring rozvíjely, aby pochopily svou důležitost a získaly úctu k ostatním lidem. Chceme, aby děti neztrácely svou přirozenou zvídavost, otevřenost a radost ze života. Chceme, aby z nich vyrostli lidé samostatní a odpovědní. Tutor se pravidelně setkává s žákem, s třídním učitelem žáka i s rodiči žáka. Tímto způsobem mohou tutor, učitelský tým a rodina efektivně pracovat na týchž cílech a děti mohou těžit ze vzájemné spolupráce mezi domovem a školou.

2. Výchova k dobrým vlastnostem

V naší škole chceme usilovat o to, aby byli žáci nejen vzdělaní, intelektuálně vyspělí, ale také charakterově připravení, aby s úspěchem obstáli před nároky a úkoly moderní společnosti. Náš koncept proto zdůrazňuje hodnotovou výchovu, která si zakládá na rozvoji dobrých lidských vlastností, tradičně označovaných pojmem ctnosti.

Lidé, kteří si prací na sobě ctnosti osvojí, zažívají radost z dobře vykonané práce a jsou motivovaní k dalšímu rozvoji svého vlastního života; dokážou sami sebe překonat a pomáhat druhým. Dobré návyky v ctnostech nám pomáhají překonávat obtíže v době, kdy nejsme dobře naladěni, a ukazují nám správný směr.

Výchova ke ctnostem není nekoncepční moralizování ani napomínání. Naše škola používá propracovaný systém, který zahrnuje Etiku jako vyučovací předmět, prolíná se ve výuce ostatních předmětů a je součástí tutoringu žáků.

Jednotlivé ctnosti nechápeme odděleně. Růstem v jedné z nich rosteme ve všech ostatních; nicméně dětem jsou pro přehlednost jednotlivé ctnosti představovány postupně. Každý měsíc se zaměřujeme na jednu z nich, například pořádek, vytrvalost, přátelství, radost, úcta, ohleduplnost, upřímnost, zodpovědnost, empatie, soucit, důvěra, štědrost, vděčnost, trpělivost, skromnost….

„Lidské ctnosti nám pomáhají růst na naší cestě životem a otevírají nám cestu k srdcím ostatních lidí.“

3. Vzdělávací program

Kvalitní jazykový program

Schopnost komunikace a znalost ostatních kultur vede k toleranci a vzájemnému pochopení. V současné době je anglický jazyk důležitý komunikační kanál po celém světe. Proto anglický jazyk zařazujeme již od první třídy a máme zvýšenou hodinovou dotaci po celou dobu studia.
V odpoledních hodinách budeme nabízet další hodiny anglického jazyka, kde si děti hravou formou mohou upevňovat své komunikační schopnosti, rozšiřovat jazykovou zásobu, případně se setkávat s rodilým mluvčím.

„Věříme, že znalost jazyků otevírá nejen brány ke vzdělání, ale zejména k druhým lidem.”

Digitální zručnost

Jsme si vědomi, že dnešní děti žijí v době digitální a proto bychom je rádi i na ní připravili. Chceme je seznámit s unikátním prostředím nazvaném Robot Emil, kde se žáci seznamují s algoritmizací. Pomocí robotických hraček budou žáci objevovat svět robotiky a programování.
V rozvoji algoritmického myšlení a digitální gramotnosti chceme pokračovat i na druhém stupni, chceme klást důraz i na etický rozměr využívání technologií.
Ve vyšších ročnících chceme klást velký důraz také na mediální výchovu. Její význam ve společnosti roste přímo úměrně s neustálým vývojem medií a komunikačních technologií. Cílem tohoto předmětu je zvyšování úrovně mediální gramotnosti, podpora zodpovědného využívání medií a nových komunikačních technologií, rozvíjení kritických postojů ve vztahu
k mediálním obsahům s důrezem na kontexty/hodnoty a humanismus. 

Čtenářská gramotnost

Čtenářská gramotnost je komplexní soubor čtenářských zručností potřebných na efektivní práci s textem. Cílem rozvíjení čtenářské gramotnosti je takový čtenář, který disponuje čtenářskými kompetencemi umožňujícími pracovat s rozličnými druhy textů používaných na různé účely. Čtenářské kompetence, které chceme rozvíjet u žáků zahrnují techniku čtení, schopnost a proces pochopení textu, schopnost identifikovat informace v textu, hodnotit přečtené, zapamatovat si myšlenky textu, reprodukovat text, dedukovat na základě textu, utvořit si úsudek, schopnost logicky spojit souvislosti, vyvodit hlavní myšlenky, poučení, závěry, schopnost konstruovat myšlenky nad rámec textu a spojovat je v kontextu 
s předešlými poznatky a vědomostmi.

Chceme se zaměřit na povzbuzení dětí studovat samostatně a zajímat se o to, co je pro ně podnětné. Primárně chceme žáky podporovat v radosti ze čtení.

Umění a hudba

Protože dítě je třeba rozvíjet celostně, budeme také v žácích pěstovat vztah k umění.
V hodinách Vv si děti osvojí nejen umělecké postupy, ale učí se také oceňovat umění z různých epoch a prostředí.

V hudební výchově budeme podporovat hlavně společné muzicírování, radost z hudby a všechny možnosti hudebního projevu. 

Náš sen a cíl je i školní kapela a věříme, že časem bude!

Sport

Výchova ke zdraví je pro nás velmi důležitá. Pozorujeme, že pohyb dětem zejména v této době schází. Sportovní aktivity napomáhají soustředění a spokojenosti dětí ve škole. Nejen
o velkých přestávkách, které budou moci děti strávit na čerstvém vzduchu v prostorách školního dvora či zahrady, ale i v běžné výuce chceme trávit čas co nejvíce smysluplně venku.

V rámci výuky tělesné výchovy budeme spolupracovat s dětským fyzioterapeutem v rámci našeho programu Zdravím pohybem ke vzdělání, který bude naši školu pravidelně navštěvovat a pracovat s dětmi i učiteli na správném pohybovém vývoji dětí. V rámci tohoto programu se budeme snažit dětem přiblížit důležitost každodenního pohybu a motivovat je
k němu.

4. Duchovní rozvoj

Na naší škole je duchovní program dobrovolnýDuchovní rozvoj žáků tvoří nedílnou součást jejich výchovy. 

Studenti z věřících rodin jsou podporováni v rozvíjení svého vztahu s Bohem a svobodném rozvoji svého duchovního života. Ve škole je každý týden přítomen kněz, slouží mši svatou a je k dispozici pro duchovní rozhovor či svátost smíření. 

Účast na duchovních aktivitách je zcela dobrovolná a předpokládáme vzájemný respekt.  

5. Spojujeme tři přístupy školy – prestižní, moderní a tradiční!

Prestižní škola

Důraz na kvalitní vzdělání
Klademe důraz na kvalitu vzdělání. Dnešní svět se vyvíjí velice rychle a není v našich možnostech předpovídat vývoj budoucích technologií ani sociálních vztahů. Nemíníme ale kvůli tomu rezignovat na kvalitní vzdělání, nýbrž tuto premisu chápeme jako výzvu.
Výzvu k tomu, abychom děti dokázali lépe připravit na měnící se živý svět, ve kterém je nezbytné být flexibilní a kreativní. V naší škole máme rozšířenou hodinovou dotaci pro matematiku, nabízíme nadstandardní výuku jazyků a obecně děti připravujeme na řešení reálných problémů.

Celkový rozvoj osobnosti
Chceme-li z dětí vychovat samostatné, zodpovědné a vlastní hodnoty znalé lidi, musíme se zaměřit na rozvoj jejich osobnosti a hodnot.
Naše škola tento étos podporuje; nabízíme možnost ztotožnění se s hodnotovým systémem školy, s obecnou tendencí zlepšovat se
ve všem co děláme, a to vše v přátelské nekonfliktní atmosféře rodinné školy.

Rodina škol
Základní škola MOVERE je zaštítěna rodinou podobných institucí, kterých je ve světě přes 500 a existují ve více než 80 zemích. Každá
z těchto škol patří v rámci svého působiště mezi špičku v nabízených službách i ve výstupu dětí a jejich uplatnění. Know-how je nám poskytnuto od školy Navis, která s námi navázala úzkou spolupráci.

Moderní škola

Jazyky
Vyučujeme nadstandardní počet hodin anglického jazyka, který je komunikační normou po celém světě. Vyučujeme komunikační metodou, aby žáci byli schopni reagovat v reálných, nikoli vykonstruovaných situacích.

IT a technologie
Víme, že moderní doba vyžaduje znalost informačních technologií, proto své žáky připravujeme pro práci s počítači a s novými technologiemi. Chceme, aby se orientovali na poli nových objevů a dbáme na to, aby práce s počítačem negativně neovlivňovala sociální
a komunikační schopnosti dětí.

Řešení reálných problémů
V rámci školy řešíme situace a problémy, se kterými se děti mohou setkat za zdmi školní budovy. Připravujeme je na vstup do opravdového světa, při kterém obstojí díky znalostem i sociálním návykům. Děti musí umět překonat obtíže a zároveň využít příležitostí, které reálný život poskytuje.

 „Chceme, aby děti vyšly z naší školy šťastné, vzdělané a solidární.“

Tradiční škola

Etické a morální hodnoty
Zastáváme názor, že v dnešní době je potřeba děti připravit na vstup do světa nejen po stránce akademické, ale i hodnotové. V této snaze samozřejmě plní hlavní roli rodina, nicméně učitelé svým hodnotovým systémem a příkladem také přispívají. Proto vybíráme takový učitelský tým, za který můžeme ručit nejen po stránce akademické, ale i morální. Škola podporuje atmosféru vzdělávání ve svobodě a zdůrazňuje potřebu přijetí zodpovědnosti. Základy etiky vyučujeme již od první třídy a dbáme na posílení charakteru.
U dětí dále rozvíjíme i sociální a pracovní návyky a vedeme je k tomu, aby se naučily na sebe sama pravdivě nahlížet.

Návaznost na tradici
Nesnažíme se o inovace v pedagogice za cenu ztráty kontinuity s tradicí. Je potřeba si uvědomit, že pedagogika byla rozvíjena již od úsvitu civilizace a přinesla celou řadu obecně platných principů. Navazujeme na bohatou tradici a zkušenosti naší kultury a hodnotíme pedagogické systémy jiných zemí, které by nás mohly obohatit. Navíc usilujeme o pevné propojení s rodinou, která je primárním vychovatelem
i vzdělavatelem dětí.

Duchovní rozvoj
Duchovní rozvoj žáků tvoří nedílnou součást jejich výchovy. Studenti z věřících rodin jsou podporováni v rozvíjení svého vztahu s Bohem
a svobodném rozvoji svého duchovního života. Účast na duchovních aktivitách zcela dobrovolná a na principu vzájemného respektu.

„Pošlete své děti do školy, do které byste chtěli chodit i Vy!“